Návrh nových stanov SK HC OPOČNO

07.06.2015 14:45

 

S T A N O V Y

Sportovního klubu HC Opočno, z.s.

 

I.

Základní ustanovení

 

1.   Název občanského sdružení je Sportovní klub HC Opočno, z.s. (dále jen HC Opočno)

2.   Sídlem HC Opočno je  Pohořská 712,  517 73  Opočno

3.   HC Opočno je samosprávným a dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost

5.   HC Opočno bylo přiděleno identifikační číslo (IČ): 60883219

6.   Ve sportovních soutěžích a v běžném korespondenčním styku bude používán název HC Opočno

 

II.

Poslání, cíle a hlavní činnosti HC Opočno

 

1.             Základním posláním HC Opočno je :

 

a)             organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)             vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

c)             provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)             vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v HC Opočno k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

e)             hájit zájmy členů HC Opočno, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

f)               dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v Opočně a okolí, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

g)             HC Opočno může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

III.

Orgány HC Opočno

 

Orgány HC Opočno jsou :

a)       valná hromada jako orgán nejvyšší

b)       výkonný výbor jako orgán výkonný

c)       předseda jako orgán statutární

d)       kontrolní komise jako orgán kontrolní

 

Valná hromada

 

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HC Opočno. Valná hromada je složena ze všech členů HC Opočno starších 18ti let., Člena mladšího 18let může zastupovat odpovědný zástupce. Právnická osoba, která je členem HC Opočno, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

 

  1. Schůzi valné hromady svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Pozvánka na schůzi valné hromady musí být vyvěšena nejméně 14 dní před jejím konáním na oficiálním webu HC Opočno. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady.

 

  1. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 

  1. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 

  1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

a)         rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)         rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky HC Opočno; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c)         volba a odvolání členů výkonného výboru

d)         volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)         rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f)           rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK/TJ,

g)         určení hlavních směrů činnosti SK/TJ,

h)         schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

i)           rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

6.         Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

7.         K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

 

8.         K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 

9.         O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

10.      Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK/TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 

11.      Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK/TJ, a to v určených dnech a hodinách.

 

Výkonný výbor

 

1.         Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK/TJ v období mezi zasedáními valné hromady.

 

2.         Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SK/TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

 

3.         Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

4.         Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

5.         Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK/TJ.

 

6.         Výkonný výbor zejména:

 

a)       zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)       volí a odvolává předsedu jakožto statutární orgán

c)       schvaluje výši a splatnost členských příspěvků

d)       organizuje a řídí činnost SK/TJ,

e)       schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK/TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

f)         připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

g)       dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK/TJ,

h)       zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

i)         rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

Předseda:

 

1.    Předseda je statutárním orgánem SK/TJ. Předseda jedná jménem SK/TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem SK/TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK/TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

2.    Předseda podepisuje jménem SK/TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK/TJ připojí svůj podpis.

 

3.    Funkční období předsedy je čtyřleté

 

Kontroní komise:

 

 

1.      Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK/TJ řádně vedeny a vykonává-li SK/TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SK/TJ.

 

2.      Kontrolní komise má tři členy Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

 

3.      Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

 

4.      Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK/TJ, pobočným spolkům a členům SK/TJ.

 

5.      Kontrolu činnosti SK/TJ, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK/TJ, pobočných spolků či členů SK/TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK/TJ, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

 

6.      Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)       kontrola hospodaření SK/TJ,

b)       kontrola hospodaření pobočných spolků,

c)       kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SK/TJ, tak pobočnými spolky,

 

7.      Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

 

IV.

Členství v HC Opočno

 

Druhy členství

 

1.         Členství v SK/TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 

2.         Členství se rozlišuje na:

a)         řádné

b)         přidružené

c)         čestné

3.         Řádným členem TJ/SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK/TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK/TJ.

 

4.         O přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

 

5.         Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK/TJ a přispívat k  naplnění jeho účelu.

 

6.         O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

 

7.         Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK/TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

 

8.         O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

 

9.         SK/TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. 

 

10.     Údaje o členech SK/TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK/TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK/TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

Členská práva a povinnosti

 

1.         Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. (upravit celý bod B)

 

2.         Členská práva, která přísluší všem členům:

 

a)       účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK/TJ,

b)       být informován o činnosti SK/TJ,

c)       účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)       uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK/TJ,

e)       účastnit se jednání orgánů SK/TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f)         změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)       ukončit kdykoli své členství.

 

3.         Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 

a)       podílet se na řízení SK/TJ,

b)       účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

c)       volit a být volen do všech volených orgánů SK/TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

 

4.         Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 

a)       podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK/TJ,

b)       dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK/TJ a základní normy sportovního chování,

c)       plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK/TJ,

d)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK/TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno SK/TJ.

 

5.         Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 

a)       řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v SK/TJ,  pokud  o tom příslušný orgán SK/TJ podle stanov rozhodl,

b)       řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

Zánik členství

 

1.         Členství v SK/TJ zaniká:

 

a)         vystoupením člena,

b)         vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)         vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK/TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů SK/TJ nebo jiných členských povinností,

d)         úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)         zánikem SK/TJ bez právního nástupce.

 

Zánik členství vyloučením:

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK/TJ poskytl.

 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

 

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Majetek a hospodaření HC Opočno

 

1.   Zdrojem majetku HC Opočno jsou zejména :

 

a)       členské příspěvky,

b)       příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)       příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)       příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)       dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)         dary

 

2.         Majetek SK/TJ  je ve vlastnictví SK/TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3.         Bližší zásady hospodaření s majetkem SK/TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

4.         V případě zrušení SK/TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK/TJ. (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít SK/TJ žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestliže SK/TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

 

 

 

 

V Opočně dne 8.6.2015